4. Dezember Anfang Dezember, um den 4., wird Santa Bárbara, Schutzpatronin der […]
December 4th At the beginning of December, around the 4th, Santa Bárbara, […]